Taksationssekretariatet

Taksationssekretariatet blev etableret den 1. august 2015. Sekretariatet er administrativt en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatets medarbejdere er ved behandling af sager for kommissionerne alene underlagt den enkelte kommissionsformands instruktion.

Sekretariatet bistår med juridisk og administrativ assistance til formændene for de tre statslige taksationskommissioner og de syv overtaksationskommissioner, der har sæde i Viborg.

Formålet med www.taksationssekretariatet.dk er at tilbyde information om Taksationssekretariatets opgaver ved at bistå de statslige taksationskommissioner og overtaksationskommissioner i Danmark.

Sekretariatet bistår ikke de kommunale taksationskommissioner. 

 

 

Kendelser

Under udarbejdelse... 

> Dokumentportalens kendelser

Taksationssekretariatet udfører din behandling under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere om Taksationssekretariatet:

Sekretariatets opgaver

Hovedopgaven for sekretariatet er at understøtte, at de sager, som kommissionerne behandler, bliver ekspederet korrekt og driftssikkert, og at taksationsforretningerne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.   

Sekretariatet yder dels juridisk bistand til kommissionerne såsom:

 • Sagsgennemgang og –klargøring, indhentelse af høringssvar mv., planlægning af- og bistand ved taksationsforretninger, udkast til protokol/kendelser. Almen juridisk bistand.  Behandling og håndtering af aktindsigtssager.

Derudover yder sekretariatet administrativ bistand til kommissionerne såsom:

 • Modtagelse og scanning af dokumenter, journalisering, booking af mødefaciliteter, kopiering og udsendelse af sagsmateriale til formænd og medlemmer, håndtering af rejseafregninger og udbetaling af honorarer til formænd og medlemmer.

Udpegning og sammensætning af kommissionerne

De statslige taksationskommissioner består en formand og fire medlemmer. Formanden er udpeget for en 6-årig periode af dronningen/kongehuset. Til de enkelte sager vælger formanden 4 medlemmer; 2 statsligt udpegede medlemmer og 2 kommunalt udpegede medlemmer. Alle medlemmer har indgående fagekspertise.

Formandsposten for de statslige taksationskommissioner er efter fast praksis blevet beskikket med juridiske professorer med erfaring på området.

Overtaksationskommissionerne består af en formand og fire medlemmer. Formanden er udpeget for en 6-årig periode af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Til de enkelte sager er udpeget 2 faste, statslige medlemmer. Formanden vælger yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. Alle medlemmer har indgående fagekspertise.

Formandsposten for overtaksationskommissioner er efter fast praksis blevet beskikket af jurister med lang anciennitet, juridiske professorer eller personer med tilknytning til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Kommissionerne og deres formænd

Statslige taksationskommissioner

Taksationskommissionen for Sjælland mv.

Formand: Helle Tegner Anker og Thomas Riis

Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland

Formand: Søren Højgaard Mørup og Michael Hansen Jensen

Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland

Formand: Per Nielsen

 

Overtaksationskommissioner

Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland mv.

Formand: Bo Tarp

Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro

Formand: Søren Højgaard Mørup og Erling Christensen

Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster

Formand: Bo Tarp

Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg

Formand: Søren Højgaard Mørup

Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg

Formand: Erling Christensen

Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing

Formand: Erling Christensen

Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm

Formand: Peter Møgelvang-Hansen

Forretningsorden og finansiering

Taksationssekretariatets arbejde bliver udført i overensstemmelse med ekspropriationsprocesloven (statslige taksationskommissioner) og lov om offentlige veje m.fl. (overtaksationskommissioner).

Taksationssekretariatets drift og aflønning finansieres af finansloven.

Fakturering af taksationsforretninger

Fakturering af taksationsforretninger

Taksationssekretariatets praksis for fakturering af omkostninger til anlægsmyndighederne i forhold til de forskellige taksationstyper er følgende:

Kommunale taksationskommissioner

 • Faste honorarer til adm. bistand
 • Andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter

Kommunale overtaksationskommissioner

 • Taksationssekretariatets arbejde vedr. adm. bistand
  • Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
  • Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
 • Andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter

Statslige taksationskommissioner

 • Faste honorarer til formænd og øvrige kommissionsmedlemmer
 • Taksationssekretariatets arbejde vedr.:
  • Juridiske sekretærer
   • Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
   • Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
  • Adm. bistand, herunder regnskabsmæssig administration        
   • Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
   • Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
  • Andre udgifter, fx kontorhold og forplejning i forbindelse med taksationskommissionens møder.

For samtlige taksationsforretninger gælder nu det overordnede princip, at der først udsendes fakturaer fra Taksationssekretariatet, når forretningen er afsluttet. Det betyder, at man som anlægsmyndighed i fremtiden kun modtager en faktura pr. taksationssag.

Spørgsmål til det faglige indhold af fakturaen, fx timeforbrug på den enkelte sag, kan rettes til Taksationssekretariatet på tlf. 72 21 88 00 eller mail info@taksationssekretariatet.dk.

Spørgsmål til fakturaens regnskabstekniske forhold, fx ændring af EAN nummer m.v., kan rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Debitor- eller TimeSagsfunktion på tlf.  72 21 88 00 eller mail debitor@tbst.dk eller timesag@tbst.dk.

Kontakt sekretariatet

Kontakt:

Tlf.: 7221 8800

info@taksationssekretariatet.dk

Åbningstider:

Mandag - Fredag kl. 9-15

Adresse:

Toldboden 2

8800 Viborg

Nyt fra Taksationssekretariatet

Efter en længere pause er Taksationssekretariatet igen begyndt at fakturere de omkostninger i forhold til taksationsområdet, som skal betales af anlægsmyndighederne i forhold til de forskellige sager.

Læs mere under 'Fakturering af taksationsforretninger'.

Klagebehandling

Ønsker du at klage over en tidligere instans’ kendelse, skal du sende din klage til den pågældende tidligere instans, der er forpligtet til at videresende klagen til Taksationssekretariatet.

Kommissionerne afsiger kendelse i klagesager om erstatningsfastsættelse for anlæg (vej, jernbane, luftfart, havne) og indenfor fagområder reguleret af love om offentlige veje, privat fællesveje, vandløb, planlægning (lokalplaner) mv. Den fremsendte sag er tidligere behandlet af enten Kommissarius (for statslige ekspropriationer) eller én af de 15 kommunale taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet sørger for, at de ti kommissioner, som vi sekretariatsbetjener, behandler din klage. Kommissionerne kan kun behandle en klage, hvis der er hjemmel til det i en lov.

Alle kendelser afsagt af kommissionerne kan indbringes for domstolene.

Ønsker du at indbringe en kendelse for domstolene, som er afsagt af en overtaksationskommission, skal det ske inden 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt parterne efter vejlovens bestemmelser. 

Ønsker du at indbringe en kendelse for domstolene, som er afsagt af en statslig taksationskommission, skal det ske inden 6 måneder efter, at kendelsen er afsendt.