Taksationssekretariatet

Senest opdateret 14-11-2022

Taksationssekretariatet blev etableret den 1. august 2015. Sekretariatet er administrativt en del af Trafikstyrelsen. Taksationssekretariatets medarbejdere er ved behandling af sager for kommissionerne alene underlagt den enkelte kommissionsformands instruktion.
 
Sekretariatet bistår med juridisk og administrativ assistance til formændene for de tre statslige taksationskommissioner og de syv overtaksationskommissioner, der har sæde i Viborg.
 
Formålet med Taksationssekretariatet.dk er at tilbyde information om Taksationssekretariatets opgaver ved at bistå de statslige taksationskommissioner og kommunale overtaksationskommissioner i Danmark.
 
Sekretariatet bistår ikke de kommunale taksationskommissioner. 

Læs mere om taksationssekretariatet

Hovedopgaven for sekretariatet er at understøtte, at de sager, som kommissionerne behandler, bliver ekspederet korrekt og driftssikkert, og at taksationsforretningerne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Sekretariatet yder dels juridisk bistand til kommissionerne såsom:

Sagsgennemgang og –klargøring, indhentelse af høringssvar mv., planlægning af- og bistand ved taksationsforretninger, udkast til protokol/kendelser. Almen juridisk bistand. Behandling og håndtering af aktindsigtssager.

Derudover yder sekretariatet administrativ bistand til kommissionerne såsom:

Modtagelse og scanning af dokumenter, journalisering, booking af mødefaciliteter, kopiering og udsendelse af sagsmateriale til formænd og medlemmer, håndtering af rejseafregninger og udbetaling af honorarer til formænd og medlemmer.

De statslige taksationskommissioner består en formand og fire medlemmer. Formanden er udpeget for en 6-årig periode af dronningen/kongehuset. Til de enkelte sager vælger formanden 4 medlemmer; 2 statsligt udpegede medlemmer og 2 kommunalt udpegede medlemmer. Alle medlemmer har indgående fagekspertise.

Formandsposten for de statslige taksationskommissioner er efter fast praksis blevet beskikket med juridiske professorer med erfaring på området.

Overtaksationskommissionerne består af en formand og fire medlemmer. Formanden er udpeget for en 6-årig periode af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Til de enkelte sager er udpeget 2 faste, statslige medlemmer. Formanden vælger yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. Alle medlemmer har indgående fagekspertise.

Formandsposten for overtaksationskommissioner er efter fast praksis blevet beskikket af jurister med lang anciennitet, juridiske professorer eller personer med tilknytning til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Statslige taksationskommissioner

Taksationskommissionen for Sjælland mv.

Formand: Rasmus Grønved-Nielsen

Suppleant: Thomas Riis

Suppleant: Peter Møgelvang-Hansen

Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland

Formand: Michael Hansen Jensen

Suppleant: Ole Terkelsen

Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland

Formand: Ole Terkelsen

Suppleant: Michael Hansen Jensen

Suppleant: Louise Halleskov

 

Overtaksationskommissioner

Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland mv.

Formand: Ivan Skaaning Hansen

Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro

Formand: Ole Terkelsen

Suppleant: Michael Hansen Jensen

Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster

Formand: Ivan Skaaning Hansen

Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg

Formand: Ole Terkelsen

Suppleant: Michael Hansen Jensen

Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg

Formand: Erling Christensen

Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing

Formand: Erling Christensen

Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm

Formand: Peter Møgelvang-Hansen

Taksationssekretariatets arbejde bliver udført i overensstemmelse med ekspropriationsprocesloven (statslige taksationskommissioner) og lov om offentlige veje m.fl. (overtaksationskommissioner).

Taksationssekretariatets drift og aflønning finansieres af finansloven.

Taksationssekretariatets praksis for fakturering af omkostninger til anlægsmyndighederne i forhold til de forskellige taksationstyper er følgende:

Kommunale taksationskommissioner
Faste honorarer til adm. bistand
Andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter

Kommunale overtaksationskommissioner
Taksationssekretariatets arbejde vedr. adm. bistand

Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 925 kr. for arbejde udført i 2021

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022

Andre udgifter, hvilket bl.a. er honorarer til øvrige medlemmer af taksationskommissionen, forplejning samt rejseudgifter.

 

Statslige taksationskommissioner
Der er faste honorarer til formænd og øvrige kommissionsmedlemmer. Taksationssekretariatets arbejde vedr.:

Juridiske sekretærer

Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2021

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022

Adm. bistand, herunder regnskabsmæssig administration

Timepris 900 kr. for arbejde udført i 2017
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2018
Timepris 700 kr. for arbejde udført i 2019
Timepris 800 kr. for arbejde udført i 2020
Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2021

Timepris 950 kr. for arbejde udført i 2022

 

Andre udgifter, fx kontorhold og forplejning i forbindelse med taksationskommissionens møder.

For samtlige taksationsforretninger gælder nu det overordnede princip, at der først udsendes fakturaer fra Taksationssekretariatet, når forretningen er afsluttet. Det betyder, at man som anlægsmyndighed i fremtiden kun modtager en faktura pr. taksationssag.

Spørgsmål til det faglige indhold af fakturaen, fx timeforbrug på den enkelte sag, kan rettes til Taksationssekretariatet på tlf. 72 21 88 00 eller mail info@taksationssekretariatet.dk.

Spørgsmål til fakturaens regnskabstekniske forhold, fx ændring af EAN nummer m.v., kan rettes til Trafikstyrelsens Debitor- eller TimeSagsfunktion på tlf.  72 21 88 00 eller mail debitor@tbst.dk eller timesag@trafikstyrelsen.dk.

Adresse
Taksationssekretariatet
Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf..: 72 21 88 00
Taksationssekretariatet kan modtage og sende sikker e-post på følgende måder:

Digital Post
Sendes via borger.dk/virk.dk/e-boks.dk
Vælg Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen - Taksationssekretariatet


Tunnelkryptering
E-mails som sendes til info@taksationssekretariatet.dk og til medarbejdere i Taksationssekretariatets personlige mailadresser (initialer@taksationssekretariatet.dk) bliver tunnelkrypteret, hvis afsender er tilmeldt tunnelkrypteringsordningen.


Sikker Post
E-mails kan sendes til og fra info@taksationssekretariatet.dk med Send Digitalt knappen.


Bemærk
I øjeblikket virker 'Besvar Digitalt' med Send Digitalt knappen ikke.
Hjemmesiden vil blive opdateret, når der findes en løsning på dette.

Henvendelser vedrørende konkrete sager indeholder i henhold til persondataforordningen personhenførebare oplysninger og bør derfor sendes med sikker e-post eller alm. brev.

Her finder du Trafikstyrelsens whistleblower-ordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Taksationssekretariatet. Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Taksationssekretariatet, og til medarbejdere internt i sekretariatet. 

Du kan indberette: 

økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.
miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.
 
Vær opmærksom på, at Whistleblower-ordningen kan tilgås fra alle nyere browsere; Chrome, Edge, Safari, Opera eller Firefox. Løsningen kan ikke tilgås fra Internet Explorer.

Se mere


Trafikstyrelsens whistleblower-ordning

Taksationssekretariatet vil gerne fremme brugen af digital kommunikation. Derfor skal henvendelser til Taksationssekretariatet sendes til mailadressen info@taksationssekretariatet.dk.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme- eller fortrolige informationer som CPR nummer mv. skal den sendes via den digitale postkasse, som oprettes på Virk.dk (for virksomheder) eller Borger.dk (for borgere).

I henhold til digitaliseringsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen besvarer Taksationssekretariatet henvendelser fra borgere, anlægsmyndigheder og rådgivere via den digitale postkasse.

Relevante links

borger.dk
 
virk.dk

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du/I os?
Taksationssekretariatet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig/jer. Du/I finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Adresse
Taksationssekretariatet
Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf..: 72 21 88 00
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres oplysninger, er du/I altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du/I kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: dpo@trafikstyrelsen.dk

Ved brev: Trafikstyrelsen, Att.: databeskyttelsesrådgiveren Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Formålene med - og retsgrundlaget for - behandlingen af dine/jeres personoplysninger
Vi behandler dine/jeres personoplysninger til følgende formål:

Efterprøvelse af 1. instans afgørelse i forbindelse med efterprøvelse af erstatningsfastsættelse ved ekspropriation
Retsgrundlaget for vores behandling af dine/jeres personoplysninger følger af:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) – følgende kapitler er relevante for Taksationssekretariatets behandling:

 • Kapitel 1 (artikel 1-4) Forordningens formål, anvendelsesområder og definitioner
 • Kapitel 2 (artikel 5-11) Grundlæggende principper for behandling af personoplysninger
 • Kapitel 3 (artikel 12-23) De registreredes rettigheder
 • Kapitel 4 (artikel 24 – 43) Dataansvarliges og databehandlers generelle forpligtelser og passende sikkerhedsforanstaltninger bl.a. mod, at uvedkommende får adgang til personoplysninger

Lov nr. 502 af 2018-05-23 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Nærmere omtalt nedenfor.
 

Taksationssekretariatet behandler dine/jeres personoplysninger til følgende formål:

 • Modtagne oplysninger vil indgå i Taksationssekretariatets sagsbehandlingssystem med det formål, at Taksationssekretariatet har besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver som sidste administrative klageinstans.
 • Behandling af oplysninger sker med henblik på en effektiv og rationel sagsstyring.
 • Journalisering af oplysninger sker tillige med henblik på fremsøgning af tidligere praksis.
   

Retsgrundlaget for Taksationssekretariatets behandling af dine/jeres personoplysninger følger af:

 • Om journaliseringen i ministeriets sagsbehandlingssystem følger det af offentlighedslovens § 15, stk. 1, at dokumenter der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseret, i det omfang dokumentet, har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt.
 • Om behandlingen af såkaldt ”almindelige” personoplysninger følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (”almindelige” oplysninger), at behandling bl.a. er lovlig, hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (lit. c) eller behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt (lit. e).
 • Om såkaldte ”følsomme” personoplysninger følger det af forordningens artikel 9, stk. 2, lit. f, at disse må behandles, når det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, fremgår det, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine/jeres personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som lyder:

”Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.”

Det betyder, at vi som en offentlig myndighed kan foretage denne behandling som led i udførelsen af vores opgaver.

Kategorier af personoplysninger
Taksationssekretariatet er en offentlig myndighed underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder offentlighedslovens journaliseringspligt. Det betyder, at de oplysninger, der er tilsendt eller på anden måde oplyst os, vil blive journaliseret i vores sagsbehandlingssystem i forbindelse med oprettelse af en sag.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig/jer:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefon nr., civilstand og e-mail)
 • Følsomme oplysninger (Oplysninger om helbredsmæssig karakter, såfremt disse fremgår i modtagne sagsmateriale for 1. instans og oplysninger, som Taksationssekretariatet har fået kendskab til fra parten eller partsrepræsentanten selv)
   

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine/jeres personoplysninger til følgende modtagere ved efterprøvelse af 1. instans afgørelse eller til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2:

Medarbejdere i Taksationssekretariatet
Den konkrete statslige taksationskommissions-/kommunal overtaksationskommissionsmedlemmer
Sagkyndig / Ledende landinspektør
Sagens øvrige parter
Til domstolene såfremt en henvendelse om efterfølgende prøvelse af kendelse afsagt af en 2. instans kommission

Hvor stammer dine/jeres personoplysninger fra?
Dine/jeres oplysninger stammer fra offentlige myndigheder.

Er din/jeres sag behandlet ved 1. instans i en kommunal taksationskommission, vil vi modtage sagens oplysninger derfra.

Er din/jeres sag behandlet ved 1. instans i en statslig ekspropriationskommission; (Kommissarius på Øerne eller Kommissarius i Jylland), vil vi modtage sagens oplysninger derfra.

Oplysninger til sagen kan også stamme fra ejeren selv, dennes repræsentant eller modparten.

Opbevaring af dine/jeres personoplysninger
Taksationssekretariatet opbevarer dine/jeres personoplysninger i vores journalsystem.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig/jer om, at vi vil lægger vægt på at behandle din/jeres sag hurtigst muligt.

Da behandling af dine/jeres oplysninger også er omfattet af arkivloven vil dine oplysninger bliver overført til Rigsarkivet løbende, hvorefter dine/jeres oplysninger ikke længere vil forefindes hos os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du/I har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du/I gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du/I vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine/jeres personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du/I tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine/jeres rettigheder
Du/I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig/jer.

Hvis du/I vil gøre brug af dine rettigheder skal du/I kontakte os. Rettighederne omfatter:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du/I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig/jer, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du/I har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du/I ret til at få slettet oplysninger om dig/I, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du/I har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine/jeres personoplysninger begrænset. Hvis du/I har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit/jeres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du/I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine/jeres personoplysninger.

Du/I kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du/I finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet
Du/I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, vi behandler dine/jeres personoplysninger på. Du/I finder Datatilsynets kontaktoplysninger påDatatilsynets hjemmeside.

Kontakt datatilsynet

Datatilsynets hjemmeside

Efter en længere pause er Taksationssekretariatet igen begyndt at fakturere de omkostninger i forhold til taksationsområdet, som skal betales af anlægsmyndighederne i forhold til de forskellige sager.

Læs mere under 'Fakturering af taksationsforretninger'.

Klagebehandling

Ønsker du at klage over en tidligere instans’ kendelse, skal du sende din klage til den pågældende tidligere instans, der er forpligtet til at videresende klagen til Taksationssekretariatet.

Kommissionerne afsiger kendelse i klagesager om erstatningsfastsættelse for anlæg (vej, jernbane, luftfart, havne) og indenfor fagområder reguleret af love om offentlige veje, privat fællesveje, vandløb, planlægning (lokalplaner) mv. Den fremsendte sag er tidligere behandlet af enten Kommissarius (for statslige ekspropriationer) eller én af de 15 kommunale taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet sørger for, at de ti kommissioner, som vi sekretariatsbetjener, behandler din klage. Kommissionerne kan kun behandle en klage, hvis der er hjemmel til det i en lov.

Alle kendelser afsagt af kommissionerne kan indbringes for domstolene.

Ønsker du at indbringe en kendelse for domstolene, som er afsagt af en overtaksationskommission, skal det ske inden 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt parterne efter vejlovens bestemmelser. Vær opmærksom på, at der findes særlige regler for vandløb.

Ønsker du at indbringe en kendelse for domstolene, som er afsagt af en statslig taksationskommission, skal det ske inden 6 måneder efter, at kendelsen er afsendt.