Behandling af persondata

Behandling af persondata

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du/I os?
Taksationssekretariatet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig/jer. Du/I finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Adresse
Taksationssekretariatet
Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf.: 72 21 88 00

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres oplysninger, er du/I altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du/I kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: dpo@trafikstyrelsen.dk

Telefon: 41 78 05 31

Ved brev: Trafikstyrelsen, Att.: databeskyttelsesrådgiveren Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Formålene med - og retsgrundlaget for - behandlingen af dine/jeres personoplysninger
Vi behandler dine/jeres personoplysninger til følgende formål:

Efterprøvelse af 1. instans afgørelse i forbindelse med efterprøvelse af erstatningsfastsættelse ved ekspropriation
Retsgrundlaget for vores behandling af dine/jeres personoplysninger følger af:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) – følgende kapitler er relevante for Taksationssekretariatets behandling:

 • Kapitel 1 (artikel 1-4) Forordningens formål, anvendelsesområder og definitioner
 • Kapitel 2 (artikel 5-11) Grundlæggende principper for behandling af personoplysninger
 • Kapitel 3 (artikel 12-23) De registreredes rettigheder
 • Kapitel 4 (artikel 24 – 43) Dataansvarliges og databehandlers generelle forpligtelser og passende sikkerhedsforanstaltninger bl.a. mod, at uvedkommende får adgang til personoplysninger

Lov nr. 502 af 2018-05-23 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Nærmere omtalt nedenfor.
 

Taksationssekretariatet behandler dine/jeres personoplysninger til følgende formål:

 • Modtagne oplysninger vil indgå i Taksationssekretariatets sagsbehandlingssystem med det formål, at Taksationssekretariatet har besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver som sidste administrative klageinstans.
 • Behandling af oplysninger sker med henblik på en effektiv og rationel sagsstyring.
 • Journalisering af oplysninger sker tillige med henblik på fremsøgning af tidligere praksis.
   

Retsgrundlaget for Taksationssekretariatets behandling af dine/jeres personoplysninger følger af:

 • Om journaliseringen i ministeriets sagsbehandlingssystem følger det af offentlighedslovens § 15, stk. 1, at dokumenter der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseret, i det omfang dokumentet, har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt.
 • Om behandlingen af såkaldt ”almindelige” personoplysninger følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (”almindelige” oplysninger), at behandling bl.a. er lovlig, hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (lit. c) eller behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt (lit. e).
 • Om såkaldte ”følsomme” personoplysninger følger det af forordningens artikel 9, stk. 2, lit. f, at disse må behandles, når det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, fremgår det, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine/jeres personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som lyder:

”Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.”

Det betyder, at vi som en offentlig myndighed kan foretage denne behandling som led i udførelsen af vores opgaver.

Kategorier af personoplysninger
Taksationssekretariatet er en offentlig myndighed underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder offentlighedslovens journaliseringspligt. Det betyder, at de oplysninger, der er tilsendt eller på anden måde oplyst os, vil blive journaliseret i vores sagsbehandlingssystem i forbindelse med oprettelse af en sag.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig/jer:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefon nr., civilstand og e-mail)
 • Følsomme oplysninger (Oplysninger om helbredsmæssig karakter, såfremt disse fremgår i modtagne sagsmateriale for 1. instans og oplysninger, som Taksationssekretariatet har fået kendskab til fra parten eller partsrepræsentanten selv)
   

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine/jeres personoplysninger til følgende modtagere ved efterprøvelse af 1. instans afgørelse eller til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2:

Medarbejdere i Taksationssekretariatet
Den konkrete statslige taksationskommissions-/kommunal overtaksationskommissionsmedlemmer
Sagkyndig / Ledende landinspektør
Sagens øvrige parter
Til domstolene såfremt en henvendelse om efterfølgende prøvelse af kendelse afsagt af en 2. instans kommission

Hvor stammer dine/jeres personoplysninger fra?
Dine/jeres oplysninger stammer fra offentlige myndigheder.

Er din/jeres sag behandlet ved 1. instans i en kommunal taksationskommission, vil vi modtage sagens oplysninger derfra.

Er din/jeres sag behandlet ved 1. instans i en statslig ekspropriationskommission; (Kommissarius på Øerne eller Kommissarius i Jylland), vil vi modtage sagens oplysninger derfra.

Oplysninger til sagen kan også stamme fra ejeren selv, dennes repræsentant eller modparten.

Opbevaring af dine/jeres personoplysninger
Taksationssekretariatet opbevarer dine/jeres personoplysninger i vores journalsystem.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig/jer om, at vi vil lægger vægt på at behandle din/jeres sag hurtigst muligt.

Da behandling af dine/jeres oplysninger også er omfattet af arkivloven vil dine oplysninger bliver overført til Rigsarkivet løbende, hvorefter dine/jeres oplysninger ikke længere vil forefindes hos os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du/I har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du/I gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du/I vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine/jeres personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du/I tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine/jeres rettigheder
Du/I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig/jer.

Hvis du/I vil gøre brug af dine rettigheder skal du/I kontakte os. Rettighederne omfatter:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du/I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig/jer, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du/I har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du/I ret til at få slettet oplysninger om dig/I, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du/I har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine/jeres personoplysninger begrænset. Hvis du/I har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit/jeres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du/I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine/jeres personoplysninger.

Du/I kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du/I finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet
Du/I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, vi behandler dine/jeres personoplysninger på. Du/I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt datatilsynet

Datatilsynets hjemmeside

Senest opdateret 16-08-2023