Behandling af persondata

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Taksationssekretariatet er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Taksationssekretariatet

Toldboden 2

8800 Viborg

CVR-nr.: 27186386

Telefon: 721 8800

Mail: info@taksationssekretariatet.dk 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • E-mail: DPO@trafikstyrelsen.dk
 • Ved Digital Post: Vælg modtager; ”Trafikstyrelsen”, skriv ”Att.: DPO” i emnefeltet
 • Ved brev:   Trafikstyrelsen, Att.: DPO / databeskyttelsesrådgiveren, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler dine oplysninger med det formål at varetage ministeriets opgaver som led i almindelige sagsbehandling., herunder behandles oplysninger for at kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring.
 • Konkret for den materielle sagsbehandling drejer det sig om efterprøvelse af 1. instans afgørelser i forbindelse med erstatningsfastsættelse ved ekspropriation.
 • Endelig sker behandling af oplysninger for at holde styr på, hvilke sager Taksationssekretariatet har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af praksis.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Om journalisering i Taksationssekretariatets sagsbehandlingssystem følger det af offentlighedslovens § 15, stk. 1, at dokumenter der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet, har betydning for en sag eller sagsbehandling i øvrigt.
 • Modtagne oplysninger vil indgå i Taksationssekretariatets sagsbehandlingssystem med det formål, at Taksationssekretariatet kan besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver som sidste administrative klageinstans.

 Behandling af forskellige typer af personoplysninger

 • Om behandlingen af ”almindelige” personoplysninger følger det af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (”almindelige” oplysninger), at behandling bl.a. er lovlig, hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (lit. c) eller behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt (lit. e).
 • Om behandling af ”følsomme” personoplysninger følger det af forordningens artikel 9, stk. 2, lit. f, at disse må behandles, når det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, fremgår det, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Taksationssekretariatet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, civilstand og e-mail)
 • Følsomme oplysninger (, hvis de fremgår i modtagne sagsmateriale for 1. instans og oplysninger, som Taksationssekretariatet har fået kendskab til fra parten selv eller dennes repræsentant)

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere ved efterprøvelse af 1. instans afgørelse eller til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2:

 • Medarbejdere i Taksationssekretariatet
 • Den konkrete kommission, herunder formand og 4 kommissionsmedlemmer
  • En statslig taksationskommission eller
  • En kommunal overtaksationskommission
 • Sagkyndig / Ledende landinspektør
 • Sagens øvrige parter
 • Domstolene hvis en henvendelse om efterfølgende prøvelse af en kendelse afsagt af en statslig taksationskommission eller en kommunal overtaksationskommission.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Taksationssekretariatet opbevarer dine personoplysninger i sekretariatets journalsystem. Oplysningerne overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

 

7. Din rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til sekretariatets behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Taksationssekretariatet herom.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ministeriet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk