Proceduren for statslige taksationssager

Her kan du finde generel information om forløbet ved en statslig taksationssag. En sag er statslig, når ekspropriationen vedrører fast ejendom til staten eller et statsligt selskab som eksempelvis Banedanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet, der er anlægsmyndighed og står for anlægsprojektet.

1. Lovgrundlaget

Ejendomsretten er beskyttet af Grundloven. Dog kan staten tvinge dem, der ejer ejendommen, til at afgive ejendomsretten mod erstatning, hvis 3 betingelser er opfyldt (herefter beskrevet som ekspropriation). De 3 betingelser, der skal være opfyldt for at foretage en ekspropriation er: 1) projektet, der eksproprieres til, skal komme samfundet til gode; 2) der skal gives fuld erstatning for ejendommen, der overtages; og 3) der skal vedtages en lov, som giver tilladelse til ekspropriationen.  De efterfølgende skridt med projektet og ekspropriationen kan ikke begyndes før loven er vedtaget.

2. Forberedende undersøgelser

Projektet bliver udarbejdet af en anlægsmyndighed (fx Banedanmark, Metroselskabet, Vejdirektoratet eller andre styrelser og offentlige virksomheder).  Når loven er vedtaget, kan anlægsmyndigheden begynde at planlægge projektet.  Under planlæggelsen kan der blive lavet opmålinger og forskellige tekniske og arkæologiske undersøgelser. Alle undersøgelser og opmålinger, der skal laves på en ejendom, skal meddeles ejeren af ejendommen senest 2 uger før.

3. Ansøgning om ekspropriation

Når anlægsmyndigheden er færdig med alle forberedende undersøgelser, opmålinger og planlægning, ansøger de transportministeren om at tage stilling til gennemførelse af en ekspropriation. Transportministeren henviser ansøgningen om ekspropriation til ekspropriationskommissionen.  Derefter kan anlægsmyndigheden komme med bemærkninger til projektet.

4. Besigtigelsesforretning

Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, som skal vurdere om projektet tager de nødvendige hensyn til de involverede parter og almene interesser, samt om projektet kan gennemføres hensigtsmæssigt. Den kan ændre projektet, hvis det er nødvendigt. Senest 4 uger før besigtigelsen skal parterne informeres om tid og sted. Ekspropriationskommissionen besigtiger ejendommen sammen med parterne. På besigtigelsen kan alle parter komme med deres synspunkter.

5. Ekspropriationstilladelse

Ekspropriationskommissionens beslutning om projektets udformning sendes til Transportministeriet.  Transportministeriet og anlægsmyndigheden vurderer, om man ønsker at gennemføre projektet.  Hvis projektet ønskes gennemført, giver ministeriet lov til ekspropriationen. 

6. Arealfortegnelse med ekspropriationsplan

Efter ministeriet har givet lov til ekspropriationen, laver anlægsmyndigheden sammen med den ledende landinspektør en arealfortegnelse med ekspropriationsplan, der er en oversigt og et kort, som viser alle de påvirkede ejendomme og forklarer, hvordan de bliver påvirket af ekspropriationen.

Den ledende landinspektør bistår altid taksationskommissionerne ved efterprøvelse af ekspropriationskommissionernes afgørelse. En ledende landinspektør har ikke stemmeret i kommissionen.

7. Ekspropriationsforretning

Når ekspropriationskommissionen har modtaget arealfortegnelse med ekspropriationsplan, planlægges en ny besigtigelse. Alle parter skal informeres om tid og sted for besigtigelsen senest 4 uger før. På denne besigtigelse skal der tages stilling til ekspropriationens omfang og erstatningen.  Parterne har mulighed for at være med på besigtigelsen, hvor de også kan forklare deres synspunkter. Når parterne har forklaret deres synspunkter, tilbyder ekspropriationskommissionen et erstatningsforslag, som parterne har op til 14 dage til enten at acceptere eller afslå. Hvis blot en af parterne afslår forslaget, skriver ekspropriationskommissionen en kendelse. 

8. Klage

Hvis en part ikke er enig i ekspropriationskommissionens kendelse, er der 2 klagemuligheder. Parterne kan klage over erstatningens størrelse til ekspropriationskommissionen senest 4 uger efter, at kendelsen er sendt til parterne.  Derudover kan parterne klage over ekspropriationens lovlighed og indbringe sagen for domstolene inden for 6 måneder efter ekspropriationskommissionens kendelse er sendt til parterne.

9. Taksationsforretning

Ekspropriationskommissionen sender klagen om erstatningen videre til Taksationssekretariatet. Sekretariatet hjælper taksationskommissionen med planlægning og behandling af klagesagerne. Når Taksationssekretariatet har modtaget klagen, skal der planlægges en besigtigelse for taksationskommissionen.  Parterne skal informeres om tid og sted for besigtigelsen senest 4 uger før. På denne besigtigelse skal taksationskommissionen tage stilling til erstatningens størrelse.  Taksationskommissionen kan vælge at tage stilling til hele erstatningen, og ikke kun det der er klaget over. Det betyder, at en klage kan få 3 konsekvenser: 1) erstatningen ændres ikke; 2) erstatningen bliver sat op; eller 3) erstatningen bliver sat ned. Parterne har mulighed for at være med på besigtigelsen, hvor de også kan forklare deres synspunkter.  Efter besigtigelsen diskuterer taksationskommissionen sagen uden parterne. Herefter skriver taksationskommissionen en kendelse med deres beslutning, som sendes til parterne.

10. Indbringelse for domstolene

Hvis en part ikke er enig i taksationskommissionens kendelse, kan denne indbringe sagen for domstolene inden 6 måneder efter, taksationskommissionens kendelse er sendt af sted til parterne.

Senest opdateret 02-11-2023

Kontaktformular

Felter med (*) skal udfyldes