Proceduren for kommunale taksationssager

Her kan du finde generel information om forløbet ved en kommunal taksationssag. En sag er kommunal, når ekspropriationen vedrører fast ejendom til en kommune eller vejmyndighed, der er anlægsmyndighed og står for anlægsprojektet.

 

1. Ekspropriationsgrundlag

Ejendomsretten er beskytter af Grundloven. Dog kan kommunen tvinge dem, der ejer ejendommen, til at afgive ejendomsretten mod erstatning, hvis 3 betingelser er opfyldt (herefter beskrevet som ekspropriation). De 3 betingelser, der skal være opfyldt for at foretage en ekspropriation er: 1) projektet, der eksproprieres til, skal komme samfundet til gode; 2) der skal gives fuld erstatning for ejendommen, der overtages; og 3) der skal vedtages en byrådsbeslutning, som giver tilladelse til ekspropriationen.  Det kan f.eks. være i alles interesse at få etableret en ny vej, et spildevandsanlæg eller et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Er der i det tilfælde behov for, at vejen eller anlægget ligger på privat grund, vil det være nødvendigt, at kommunen overtager grunden.

2. Forberedende undersøgelser

 Kommunen står for projektet og skal i den forbindelse foretage de forberedende undersøgelser. Alle undersøgelser og opmålinger, der skal laves på en ejendom, skal meddeles ejeren af ejendommen med et passende varsel (min. 14 dage).

3. Arealfortegnelse og ekspropriationsplan

 Kommunen skal udarbejde en arealfortegnelse med ekspropriationsplan, der er en oversigt og et kort, som viser alle de påvirkede ejendomme og hvordan de bliver påvirket af ekspropriationen. 

4. Indkaldelse til åstedsforretningen

 Kommunen offentliggør et tidspunkt for åstedsforretningen og indkalder parterne mindst 4 uger før.

5. Åstedsforretningen

 Kommunen skal afholde en åstedsforretning, hvor kommunen kommer med et erstatningstilbud. Parterne kan vælge at acceptere eller afslå tilbuddet. Efter åstedsforretningen har parterne op til 4 uger til at komme med bemærkninger.

6. Ekspropriationstilladelse

 Efter de 4 uger er gået, giver byrådet tilladelse til ekspropriationen. Kommunen kan på ny fremsætte et erstatningstilbud. Der skal stå i tilbuddet, at erstatningen vil blive fastsat ved taksation, hvis tilbuddet ikke accepteres inden en frist på 4 uger.

7. Klage til taksationskommissionen

 Hvis erstatningstilbuddet ikke accepteres, skal kommunen indbringe spørgsmålet om erstatning for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationstilladelsen. Herefter behandler taksationskommissionen sagen og skriver en kendelse med deres beslutning, som sendes til parterne.

8. Klage til overtaksationskommissionen

 Parterne kan klage over taksationskommissionens kendelse til overtaksationskommissionen, senest 4 uger efter at kendelsen er sendt ud. Taksationssekretariatet hjælper overtaksationskommissionen med planlægning og behandling af klagesagerne.

9. Taksationsforretning

Når Taksationssekretariatet har modtaget klagen, skal der planlægges en besigtigelse for overtaksationskommissionen.  Parterne skal informeres om tid og sted for besigtigelsen senest 4 uger før. På denne besigtigelse skal overtaksationskommissionen tage stilling til erstatningens størrelse.  Overtaksationskommissionen kan vælge at tage stilling til hele erstatningen, og ikke kun det der er klaget over. Det betyder, at en klage kan få 3 konsekvenser: 1) erstatningen ændres ikke; 2) erstatningen bliver sat op; eller 3) erstatningen bliver sat ned. Parterne har mulighed for at være med på besigtigelsen, hvor de også kan forklare deres synspunkter.  Efter besigtigelsen diskuterer overtaksationskommissionen sagen uden parterne. Herefter skriver overtaksationskommissionen en kendelse med deres beslutning, som sendes til parterne.

10. Indbringelse for domstolene

 Hvis en part ikke er enig i overtaksationskommissionens kendelse, kan denne indbringe sagen for domstolene inden 6 måneder efter, overtaksationskommissionens kendelse er sendt af sted til parterne.

Kontaktformular

Felter med (*) skal udfyldes